Konkurs Planuj Naturalnie

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

1. Niniejsze ogłoszenie konkursowe (zwane dalej Ogłoszeniem) dotyczy konkursu „Dzień dziecka”. Ogłoszenie zostaje opublikowane w oparciu o § 1 ust. 3 regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) stosowanego do konkursów, których organizatorem jest Joanna Grabowska (zwana dalej Organizatorem). Organizator działa w imieniu własnym.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Ogłoszeniu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu. W przypadku rozbieżności między treścią Ogłoszenia a treścią Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Ogłoszenia. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.
3. Konkurs trwa od 1 czerwca 2020 r. od godziny 8:00 do 2 czerwca 2020 r. do godz. 23:59.
4. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Instagram (zwanym dalej Profilem) do dnia 3 czerwca 2020 r. do godz. 19 w tym samym poście.
5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które w dniu publikacji Ogłoszenia ukończyły 16 lat.
6. Zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega na: (a)
dodaniu przez Uczestnika w ramach profilu https://www.instagram.com/planujnaturalnie/ w serwisie społecznościowym Instagram pod postem konkursowym komentarza opisującego, jaka jest ulubiona książka z dzieciństwa autora komentarza, polubienia posta z ogłoszeniem konkursowym i obserwowania konta @planujnaturalnie
7. Komisja oceniająca Zadania Konkursowe będzie brać pod uwagę kreatywność komentarzy konkursowych.
8. Po zakończeniu Konkursu zostanie przyznana nagrody główne w postaci książki „Skąd jestem?” wydawnictwa Albus.
9. Nagrody zostaną wysłane do ich zdobywców przesyłką kurierską w ciągu 14 dni roboczych od momentu podania przez Zwycięzcę niezbędnych danych, tj. adresu, na który zostanie wysłana Nagroda w trybie opisanym w § 5 ust. 5 Regulaminu.


Regulamin konkursów organizowanych w ramach profilu @planujnaturalnie
w serwisie Instagram

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów organizowanych w ramach profilu „@planujnaturalnie” w serwisie społecznościowym Instagram, zwanych dalej „Konkursami” albo osobno „Konkursem”, jest Joanna Grabowska, osoba prywatna dalej zwana „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w każdym Konkursie jest Organizator. Liczbę nagród oraz ich rodzaj określa Organizator każdorazowo w ogłoszeniu o Konkursie umieszczonym w ramach profilu Zleceniodawcy w serwisie społecznościowym Instagram, znajdującym się pod adresem https://www.instagram.com/planujnaturalnie/ (zwanym dalej „Profilem”). Takie ogłoszenie zwane będzie dalej „Ogłoszeniem”. Ogłoszenie może modyfikować treść niniejszego Regulaminu; w razie rozbieżności między treścią Ogłoszenia a Regulaminu (np. w zakresie minimalnego wieku Uczestnika), w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia Ogłoszenia.
3. Dany Konkurs trwać będzie w okresie wskazanym w Ogłoszeniu.
4. Wyniki Konkursu będą każdorazowo opublikowane w ramach Profilu w terminie obliczonym zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu lub wprost wskazanym w Ogłoszeniu; Konkurs może być podzielony na etapy; w ramach każdego z nich mogą być przyznawane nagrody opisane w Ogłoszeniu.
5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa we wszystkich Konkursach ogłoszonych w ramach Profilu i określa prawa i obowiązki Organizatora, Zleceniodawcy oraz Uczestników Konkursu.
6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowym oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, które są wymagane i niezbędne do przyznania mu Nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych, w szczególności poprzez generowanie automatycznych odpowiedzi lub uzyskiwania korzystnych wyników czasowych.
10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Organizatora lub Zleceniodawcy oraz promujących przedsiębiorców i produkty konkurencyjne względem produktów Zleceniodawcy, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
11. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
13. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby danego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram.
15. Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zadania Konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zadania Konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
18. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. O ile dane Ogłoszenie nie będzie stanowić inaczej, w Konkursach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające konto w serwisie Facebook, zgodne z regulaminem w/w serwisu (tj. m.in. konto określone prawdziwym imieniem i nazwiskiem Uczestnika), które w chwili rozpoczęcia danego Konkursu ukończyły 18 lat oraz zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).
2. Poprzez działanie zgodnie z Zadaniem Konkursowym opisanym w Ogłoszeniu, umieszczonym w ramach Profilu, w oparciu o które Organizator ogłasza rozpoczęcie Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane, w tym w zakresie zasad przetwarzania jego danych osobowych.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie najbliżej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. O ile Ogłoszenie nie stanowi inaczej, warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: (a) posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie Instagram; (b) zapoznanie się z Regulaminem; (c) wykonanie zadania konkursowego odrębnie określonego w ramach poszczególnych Konkursów, zwanego dalej „Zadaniem Konkursowym”.
2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe Zgłoszenia Konkursowe.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

1. Fakt rozpoczęcia Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w ramach Profilu poprzez umieszczenie tam stosownego posta informującego o Konkursie (Ogłoszenia). Post może przyjąć formę skróconego Ogłoszenia, w którym zostanie umieszczony odnośnik do pełnej jego wersji oraz do Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany się z nimi zapoznać. W Ogłoszeniu Organizator szczegółowo opisze Zadanie Konkursowe, okres trwania Konkursu, kryteria oceny wykonanego Zadania Konkursowego, przewidywane Nagrody i ich ilość oraz ewentualnie inne specyficzne zasady danego Konkursu.
2. Jeżeli Ogłoszenie nie będzie stanowić inaczej, z Konkursu będą wykluczone odpowiedzi wysłane jako wiadomości prywatne.
3. Jeżeli w ramach Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Konkursu zdjęcia przedstawiającego wizerunek jego i/lub osób trzecich, Uczestnik może zgłaszać wyłącznie zdjęcia zawierające wizerunki osób, które wyraziły zgodę na powyższe oraz na ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem lub takie, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania dla potrzeb Konkursu, obejmującym w szczególności prawo do publikacji, kopiowania i zwielokrotniania oraz przekazania prawa do umieszczenia na stronach internetowych Organizatora, Zleceniodawcy oraz ich profilach w serwisie Instagram oraz serwisie Facebook.
4. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu zdjęć w profilach Organizatora, prowadzonych w serwisach społecznościowych Instagram oraz Facebook oraz na stronie internetowej Zleceniodawcy. Uczestnik zobowiązuje się uzyskać uprzednią zgodę na powyższe od osób, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.
5. Uczestnik może zaprosić do uczestnictwa w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram.
6. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
7. W uzasadnionych przypadkach ogłoszenie wyników Konkursu może być opóźnione w oparciu o decyzję Organizatora. O opóźnieniu Organizator powiadomi Uczestników poprzez stosowny wpis w ramach Profilu.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny.
9. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Komisja przy ocenianiu wykonanych Zadań Konkursowych będzie brać pod uwagę pomysłowość i oryginalność udzielonej odpowiedzi lub ewentualnie inne lub dodatkowe kryteria, każdorazowo wskazane w ramach Ogłoszenia.

§ 5 Nagrody i zwycięzcy

1. W ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu (lub w innej dacie wskazanej w Ogłoszeniu), Komisja wybierze określoną w Ogłoszeniu ilość Zgłoszeń Konkursowych (komentarzy, zdjęć itp.) oraz umieści dane zwycięzców w ramach Profilu. Ogłoszenie może odmiennie określać terminy zakończenia Konkursu, wyboru zwycięzców oraz przyznania Nagród.
2. Przyznane w ramach danego Konkursu nagrody (zwane dalej „Nagrodami”) nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.
3. Zdobywca Nagrody zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, wobec Organizatora w związku ze zmianą okresu trwania Konkursu.
4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
5. Osoby, które w ramach Profilu zauważą swoje nazwisko jako podane przez Organizatora nazwisko zwycięzcy, w terminie 3 dni roboczych od momentu opublikowania danych zwycięzców winny skontaktować się z Organizatorem wysyłając list elektroniczny na adres asia@planujnaturalnie.pl, podając swoje dane osobowe umożliwiające doręczenie im Nagrody. Brak kontaktu ze strony Uczestnika w wyżej zakreślonym terminie oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.
6. Przesłane przez Uczestników dane niezbędne do realizacji prawa do Nagród, a w szczególności imię i nazwisko, muszą być zgodne z danymi Uczestnika podanymi w ich profilu, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
7. Zdobywca Nagrody winien wkleić do listu elektronicznego wskazanego w ust. 5 powyżej oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu organizowanego przez zjednoczenie.com sp. z o.o. na zlecenie spółki pod firmą Baltic Company Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021949 (NIP 521-008-24-03), tj. celem wydania nagrody i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędne do otrzymania nagrody i wykonania obowiązków podatkowych a cofnięcie zgody na ich przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem. Wiem, że administrator może przetwarzać moje dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą konkursu (prawnie uzasadniony interes administratora). Wiem, że mam prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia do innego administratora danych. Mam także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzanie w w/w celach przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs. Wiem, że moje dane osobowe zostaną przekazane dostawcom usług IT, dostawcom systemów informatycznych, kurierowi, właściwemu urzędowi skarbowemu, innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Powyższa zgoda ma charakter wyłączny, nie jest ograniczona czasowo oraz terytorialnie. Zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora i Zamawiającego z przysługujących mi osobistych praw autorskich przysługujących mi wobec zgłoszonych do konkursu zdjęć”.. Nieprzesłanie powyższego oświadczenia lub przesłanie oświadczenia niepełnego oznaczać będzie odmowę zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu doręczenia Nagrody i wykonania obowiązków podatkowych oraz utratę prawa do Nagrody.”
8. Zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
9. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania poprawnych danych teleadresowych oraz oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu od ich zdobywców lub wydać je w inny sposób określony w Ogłoszeniu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza z powodu podania błędnego adresu przez poszczególnych zdobywców Nagród lub zdarzeń siły wyższej. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem, ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, tj. w szczególności: (a) kiedy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Facebook; (b) kiedy profil Uczestnika, który został wykorzystany jest nieprawdziwy (dane są inne niż faktyczne); (c) kiedy Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Facebook lub Regulaminu, Organizator ma prawo odmówić wręczenia Nagrody.
11. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie dane wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
12. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zdobywcy Nagród otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane zdobywcom Nagród; powyższe związane jest z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.
13. W przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu Organizator ma prawo zażądać przedłożenia przez nich stosownych pisemnych oświadczeń/zgód/zezwoleń ich opiekunów prawnych umożliwiających Uczestnikowi uczestniczenie w Konkursie oraz korzystanie z przyznanych w jego ramach Nagród.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Joanna Grabowska
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane do właściwego Urzędu Skarbowego oraz kurierowi, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a ponadto dostawcom usług IT i dostawcom systemów informatycznych. Dane Uczestnika podlegają przetwarzaniu przez Facebook, Inc. na zasadach przewidzianych w zaakceptowanym przez Uczestnika regulaminie w/w serwisu. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie, w celu otrzymania Nagrody i wykonania obowiązków podatkowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazując stosowne żądanie drogą elektroniczną Organizatorowi. Złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej cofnięciem. Niezależnie od przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie jego zgody, administrator może przetwarzać dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą Konkursu. W tym celu administrator może przetwarzać dane osobowe w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Uczestnik ma prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia do innego administratora danych. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzanie w w/w celach przez okres do chwili wydania Uczestnikowi uzyskanej Nagrody na potrzeby jej wydania, a następnie po jej wydaniu przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby uregulowania zobowiązań podatkowych związanych z jej wydaniem, w tym ewentualnej kontroli podatkowej. Ponadto, dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje, o których mowa w § 14 Regulaminu, w tym zamieszczone w reklamacji i dalszej reklamacyjnej korespondencji, jeśli reklamacja taka zostanie rozpatrzona pozytywnie (tj. zakończy się wydaniem Nagrody) będą przetwarzane w potrzeby i przez okresy wskazane w zdaniu poprzedzającym, zaś jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie (tj. zakończy się odmową wydania Nagrody) będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od dnia negatywnego rozpatrzenia reklamacji na potrzeby ewentualnych dochodzenia lub obrony roszczeń cywilnoprawnych kierowanych do Organizatora z tego tytułu. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisów wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu .
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w Regulaminie oraz na wykorzystywanie dla potrzeb Konkursu wizerunku. Uczestnik oświadcza, iż posiada także odpowiednią zgodę osób, których wizerunki zostały umieszczone z zgłoszeniu konkursowym. Uczestnik oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami do fotografii, na której został uwieczniony jego wizerunek lub wykorzystywany przez niego wizerunek innej osoby, w tym fikcyjnej.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: ul. Boenigka 8/4 10-686 Olsztyn .
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w ramach Profilu lub w dodatkowym Ogłoszeniu tam umieszczonym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: asia@planujnaturalnie.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych.
5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres – asia@planujnturalnie.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 10 Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich, ponosi wyłącznie Uczestnik.
2. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.